Elevation of Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka Krai, Russia

Location: Russia >